Περιβαλλοντική Πολιτική Εκτύπωση E-mail
 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΛΥΡΙΤΗΣ Α.Ε αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών
διαδικασιών περιβαλλοντικά ανεκτών, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη
φύση.

Ακολουθώντας μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των
φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο
περιβάλλον.
 
Η ΛΥΡΙΤΗΣ Α.Ε υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του
Προτύπου ISO 14001: 2004. Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η:
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ
ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ»

 
[Πρωτεύων κλάδος δραστηριότητας : 281.2]
 
Η πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής
αρχές:
 
Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και της Χάρτας Δικαιωμάτων
και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων.
 
Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
παραγωγικής διαδικασίας.
 
Καθορίζει, στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της, τους περιβαλλοντικούς Σκοπούς και
Στόχους της, τους οποίους ανασκοπεί τακτικά κα αναθεωρεί, εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση
Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και
Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.
 
Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική
λειτουργία της.
 
Βελτιώνει διαρκώς την συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά, μεριμνά για την Πρόληψη της
Ρύπανσης του περιβάλλοντος και λαμβάνει μέτρα για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Κινδύνων.
 
Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα Περιβάλλοντος.
 
Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα
ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 
Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο
εμπνέει το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία.
 
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το
σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της
οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ/ Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται
ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και
απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.
 
Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των
προμηθευτών και προς κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.
 
 
15/1/2010
 
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ο Πρόεδρος ΔΣ/Γενικός Διευθυντής